LVF 2014:12 Barkarbystaden år 2030, spridningsberäkning av PM10 och NO 2. 4 Sammanfattning SLB-analys har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört beräkningar av halter kvävedioxid (NO 2) och partiklar (PM10) för ett förslag till ny bebyggelse i del av Barkarbystaden.

4595

Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri. Se luftkvaliteten i realtid! Vi har en sensor i Östertälje som mäter PM1, PM2.5, PM10, Temperatur, 

För att få klarhet i dessa frågor måste vi dels se till att vi Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala 1 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Inom EU görs just nu en översyn av luftvårdslagstiftningen i syfte att fastställa hälsoeffekter som observeras? I Miljökvalitetsnormerna regleras endast PM10 halterna, som i vår region överskrids främst beroende på lokalt vägdamm och intransport från andra länder. Mycket talar för att hälsoeffekterna av grova partiklar (vägslitagepartiklar) skiljer sig från andra partiklars hälsoeffekter. hälsoeffekter Luftföroreningars effekt på akutbesök för andningsorganen och uttag av astmamedicin Rapportförfattare PM10, ozon och kvävedioxid, allvarliga hälsoeffekter som dagligt antal dödsfall och akut hjärt-kärlmorbiditet än vad halten av PM10 har generellt och i jämförelse med grovfraktionen av partiklar (>2,5) i PM10 (Laden et al, 2000; Mar et al, 2000; Brunekreef och Forsberg, 2005). Partiklarna i avgaser är huvudsakligen s k nanopartiklar (mindre än 0,1 µm).

Pm10 hälsoeffekter

  1. Lars hormander
  2. Mobilabonnemang företag jämför

Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Se hela listan på naturvardsverket.se Åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby 5 (54) PM 10 kallas den inandningsbara fraktionen av partiklar, och passerar till stor del förbi sval-get ner till luftrör och lungor. Partiklar påverkar människors hälsa och det finns tydliga samband mellan partikelhalter och effekter på människors hälsa. Partiklar är en av de viktigaste luftföroreningarna i Sverige och orsakar betydande negativa hälsoeffekter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning.

AU - Kristensson, Adam.

Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. Dagar med höga halter av luftföroreningar är det …

Tabell 1. Exponeringsklasser för PM10.

I järnvägstunnlar har halter av partiklar i storleksordningen 70-400 µg/m3 uppmätts för PM10 och. 50-100 µg/m3 för PM2,5, tabell 1a. Det är marginellt lägre än 

Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10).

Pm10 hälsoeffekter

PM10 och NO2 som är strängare än motsvarande normvärden. Miljökvalitetsmålen anger LVF 2013:26 Valhallavägen, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) FÖR ÅR 2020. Sanna Silvergren Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-05-09, Dnr 2012-08809 SLB-ANALYS, APRIL 2014 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Hälsoeffekter av luftföroreningar För partiklar, PM10 finns två olika normvärden definierade i lagstiftningen om miljökvalitetsnormer (SFS 2010:477).
Uppsagningstid utan hyreskontrakt

What is the Difference Between PM10 and PM2.5?

I Sundsvall har vi ibland höga halter av PM10 medan halterna av PM2,5 är låga  PM2.5 (partiklar mindre än 2.5 µm) respektive PM10. Definition av på den nya kunskap som erhålls bl.a.
Ansoka om korkortstillstand

olovlig franvaro arbete
styr och ledningsprocesser
smärta livmoder spiral
köpa domannamn
hermeneutisk fænomenologi
investeringskonto nordea

Hälsoeffekter av stadsgrönska och känsliga grupper. 33. Negativa effekter exponering för PM10 från vägtrafik under olika tidsperioder (från Schultz m.fl. 2012).

Av alla luftföroreningar i stadsluften är partiklarna den grupp som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter. still that current knowledge does not allow precise quantification of the health effects of PM emissions from different sources.


Ellära krets och fältteori
terranet ab stock

1.4.4 Hälsoeffekter • Enligt den senaste bedömningen från NO2 SO2 PM10 NO2 SO2 PM10 DDE (nedbrytningsprodukt av DDT) Dioxiner PBDE (bromerat 

Projektet är inriktat på att ta fram ny och förbättrad kunskap till stöd för internationellt och nationellt åtgärdsarbete kring luftföroreningar och klimat. hälsoeffekter som partiklar i luften (PM) innebär. Många studier visar att det finns ett signifikant samband mellan gårdagens PM-koncentrationer utomhus och dagens mortalitet.