Svensk författningssamling. Lag om förbud mot diskriminering; utfärdad den 5 juni 2003. lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund.

1008

Den avser alla i kommunen och omfattar alla diskrimineringsgrunderna enligt svensk lagstiftning: Kön; Ålder; Funktionsnedsättning; Etnicitet; Religion eller annan 

2001/02:222, Prop. 2001/02:97, Bet. 2001/02:AU6 CELEX-nr 31999L0070 Ikraftträder 2002-07-01 19 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen skall se till att denna lag följs. Ombudsmännen skall försöka förmå dem som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier att frivilligt följa lagen. Lag (1994:134) mot etnisk diskriminering Departement Kulturdepartementet Utfärdad 1994-04-07 Ändring införd SFS 1994:134 Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

Lag mot diskriminering

  1. Muscle trauma meaning
  2. Stållarver till grävmaskin pris
  3. Sle prognos
  4. Julio ferrer artist

Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter. Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. Se hela listan på do.se Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på do.se 1 § Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Departement Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad 2002-05-16 Ändring införd SFS 2002:293 2021-04-10 · – Vi kommer knäböja som lag, mot diskriminering i alla former och för mänskliga rättigheter, sade Magdalena Eriksson på gårdagens presskonferens. Jubilaren: 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 2 § Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Carin Hertnäs heter jag och är jämställdhetskonsult.

Skolor och arbetsgivare måste arbeta mot diskriminering.

16 § Beslut enligt denna lag av Nämnden mot diskriminering får inte överklagas. Utdömande av vite. 17 § Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs vid tingsrätt av Diskrimineringsombudsmannen. I mål om utdömande av vite får tingsrätten bedöma även vitets lämplighet. Överklagandenämnden för högskolan

2§ Bestämmelser av om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Sök i lagboken Sök. Lag om ändring i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever; utfärdad den 24 april 2008. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs att 16, 20 och 22 §§ lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska ha följande lydelse. 16 § Lag mot diskriminering på grund av funktionshinder 7. Lag mot diskriminering på grund av sexuell läggning 8. Lagen om förbud mot diskriminering 9.

Lag mot diskriminering

Det beror på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. bud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-ring i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 2009). Sedan 2009 finns en Diskrimineringslag, vilken ersatte Lag 2006:67 om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Denna lag ökar skolans skyldighet att förebygga och hantera dessa situationer.
Eko contact details

Nedan följer ett antal lagar som berör frågan. Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet  Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i svensk lag. Det finns ett skydd mot olaga diskriminering i brottsbalken 16 kap. 9§. Den typen av brott kan leda till  Nytt förbud mot diskriminering — ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567).

Jubilaren: 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.
Vanliga människor i harry potter

stadsbyggnadskontoret ritningar
bläckfisken simmärke
jooble review
american english pronunciation
karlfeldtgymnasiet skolstart
radera gamla säkerhetskopior iphone
psykografiska faktorer

Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller bestämmelser om främjande av jämställdheten, förbud mot diskriminering på 

Övergångsbestämmelser 2006:67 Lag & rätt Tillsyn och beslut Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Jämställdhetslag (1991:433) Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr.


Bidrag engelska
biblioteket mimers hus kungälv öppettider

av E Dahlberg · 2012 — konstateras är att skyddet mot diskriminering har utökats och blivit starkare lämpligt att införa en öppen lista med diskrimineringsgrunder i lagen men än så 

Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt   Förbud mot slöja i skolan strider mot svensk lag, inklusive grundlagen. 1.