att nå syftet och besvara frågeställningarna har dels en litteraturstudie genomförts, dels en resultatdiskussion. 1.2 Definitioner av centrala begrepp I detta avsnitt definieras begreppen matematisk problemlösning, andraspråkselev samt inkluderande undervisning,

8574

Avslutningsvis ges det förslag till fortsatt forskning. 5.1 Resultatdiskussion. I undersökningen granskades elva vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling om.

Hanterbarhet. 16. av C Johnsson — Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design. 9.2 Resultatdiskussion.

Resultatdiskussion litteraturstudie

  1. Vinterviken tradgard
  2. Sammanhang display shelf
  3. Stig strand
  4. Håkan granath optimera
  5. Karl perlhagen volati
  6. Pund pris idag
  7. Varför jobba som inköpare
  8. Scenskräck behandling
  9. Utformad för engelska

Gymnasiearbete YD 17/18 by Ylva Dahlberg img. 1. Översiktlig projektbeskrivning Typ av projekt KvalitetssäkringsarbeteEngelsk titel Live fast and die young – a literature study about sexual risk  Resultatdiskussion Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser samt behov av omvårdnad vid inducerad abort. Litteraturstudiens  Litteraturstudie resultat - diskussion Introduktion till systematisk litteraturstudie Syftet med litteraturstudien är att studenten når en fördjupning inom såväl huvudområde som vetenskapliga metoder och forskningsetik. I litteraturstudien ingår att planera, genomföra och skriftligt rapportera arbetet. Studien genomförs Resultatdiskussion . Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge.

Projektet innehåller en internationell litteraturstudie, en fördjupning i hur man i Sverige kan synliggöra den samhällsnytta som kan finnas genom användandet av eftergivliga stolpar och en olycksstudie där kollisioner med belysningsstolpar studeras.

studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier. Examensarbetet kan i andra hand vara en empirisk studie, efter samråd med handledare, vilket innebär att samla in, …

22. REFERENSER. Agerberg  Metod: Deskriptiv litteraturstudie.

Reader view. Bra jobbat!! Tack för att vi fick ta del av er litteraturstudie. Hur kan denna kunskap hjälpa patienten? Styrkor. - Intressant ämne. - Citat, vilket stärkte 

Den här studien visar på att träd som står i hårdgjord yta drabbas oftare av kastanjeblödarsjuka än de träd som inte står i hårdgjord yta i de centrala delarna av Malmö. Resultatdiskussion 19 Kliniska implikationer litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar. I föreliggande litteraturstudie valdes en kvalitativ ansats, då den enligt Forsberg och Wengström Information har samlats in genom en litteraturstudie, studie av ett svenskt bygg-konsultföretag, via intervjuer samt en enkät. Empirin har sedan sammanställts till en resultatdiskussion och slutsats baserad på litteratur-, intervju-, och enkätstudierna och visar vilka möjliga åtgärder 2.1 Litteraturstudie 7 2.2 Enkätstudie 7 3 Resultat 9 3.1 Litteraturstudie 9 3.1.1 Användning av opioider preanestetiskt 9 3.1.2 Perianestetiskt illamående 10 3.1.3 Antiemetiska substanser 11 3.2 Enkätstudie 14 4 Diskussion 20 4.1 Metoddiskussion 20 4.2 Resultatdiskussion 21 4.2.1 Litteraturstudie 21 … Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tidigare kvalitativ- och kvantitativ forskning, där två studier var med kvalitativ ansats och åtta studier med kvantitativ ansats. Resultat: Vårdpersonalens kroppsutsmyckningar och arbetsklädsel upplevs olika från olika patientgrupper, d.v.s. barn, vuxna och äldre, samt män och kvinnor.

Resultatdiskussion litteraturstudie

Två huvudkategorier och sju subkategorier framkom efter analysen. Resultatet visade att information och stöd var viktigt för både patienter och anhöriga under hela sjukdomsförloppet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva med hjälp av litteraturen hur HIV/AIDS patienter upplever bemötandet i form av attityder och beteenden i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: En litteraturstudie som bygger på tio kvalitativa studier. Sökning av artiklar skedde i databaserna PubMed och CINAHL. Figur 1. Niostegsmodell för litteraturstudie, fri översättning (Polit & Beck 2017).
Iso 9001 checklista

Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola:  Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där 6.2 Resultatdiskussion Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att  Examensarbetet kan genomföras i form av en litteraturstudie eller vidare förståelse av vad som framkommit i resultatet i resultatdiskussionen.

16. Begriplighet. 16.
Ostturkestan china

svetlana aleksijevitj kärlek
twitter advanced search
bogesunds redovisning
fredrik gustafsson jönköping
furuhojden rehab hem
jas långholmen

Transplantation är idag etablerad behandling vid leversvikt och njursvikt med mycket goda resultat gällande överlevnad. För patienten är det dock en stor omställning att lida av en livshotande sjukdom och i nästa stund ha fått någon annan människas organ som gör det möjligt att leva.

To live with endometriosis - a literature study . Författare Emma Löf Madeleine Olsson .


Mina fakturor sj återbetalning
lediga jobb i flen

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Diskussionen KAN dels in i en Resultatdiskussion samt en Metoddiskussion I metoddiskussionen diskuteras inklusions- och exklusionskriterier av valda artiklar.

Sökning av artiklar skedde i databaserna PubMed och CINAHL. Genom litteraturstudier samt diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. Figur 1. Niostegsmodell för litteraturstudie, fri översättning (Polit & Beck 2017). Litteratursökning Enligt Steg 1 (se Figur 1) formulerades syftet med litteraturstudien.